Remond Molenkamp
Remond Molenkamp

Projecten

Remond heeft ervaring in verschillende rollen bij uiteenlopende projecten. Een deel daarvan (de hieronder in blauw weergegeven projecten) speelde ten tijde van zijn dienstverband bij bouwbedrijf Vastbouw.

Brandschade huurwoningen te Zevenaar

Brandschade huurwoningen te Zevenaar

Woningcorporatie Baston Wonen in Zevenaar werd geconfronteerd met een grote brand, waarbij drie woningen forse schade opliepen. De schade was zo groot dat de bewoners van twee woningen tijdelijk elders moesten worden ondergebracht. Remond werd gevraagd om een schaderapport op te stellen ten behoeve van contra-expertise. De woningen zijn persoonlijk geïnspecteerd en met inbreng van gespecialiseerde bedrijven voor roetonderzoek en reiniging is een inventarisatie van de schade gemaakt. Dit is een adviesrapport aan de woningcorporatie aangeboden. Vervolgens werd de aanbieding van een plaatselijk bouwbedrijf voor het herstel van de schade inhoudelijk beoordeeld. Na overleg met betrokkenen, waaronder de expert namens de verzekeraars, is de definitieve akte van taxatie overeengekomen.

Marketingonderzoek BIPV Solar Systeem

Marketingonderzoek BIPV Solar Systeem

Sanko Solar uit Schoonebeek is een producent van diverse systemen voor zonne-energie. Voor hun BIPV (Building Integrated PV) systemen bestond de behoefte om de toepassingsmogelijkheden voor woningcorporaties te onderzoeken. Vooral voor renovatieprojecten zou BIPV grote mogelijkheden ten aanzien van de aspecten bouwtechniek en kostenvoordeel moeten opleveren. Remond werd gevraagd een marketingonderzoek te doen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de vier traditionele onderdelen uit de Marketingmix (Price, Product, Place, Promotion). Ook de kansen en beperkingen die regelgeving, m.n. de energieprestatievergoeding (EPV), met zich meebrengt zijn onderzocht.

Project ‘Energie Neutraal Verbouwen West-Overijssel’

Project ‘Energie Neutraal Verbouwen West-Overijssel’

De gemeenten Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland werken samen in het project Energie Neutraal Verbouwen West-Overijssel. Daarmee ondersteunen ze huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning. De gemeenten willen er voor zorgen dat de huiseigenaren de stap om hun woning energieneutraal te verbouwen makkelijker zetten. Remond is door de gemeenten ingehuurd om in dit project de huiseigenaren te begeleiden bij het inventariseren van geschikte maatregelen voor hun specifieke woning en het maken van de juiste keuzes.

Workshops en lezingen over ecologisch bouwen

Workshops en lezingen over ecologisch bouwen

Voor een aantal verschillende opdrachtgevers heeft Remond bijgedragen aan het organiseren van workshops en/of het houden van lezingen over onderwerpen rondom het thema ecologisch bouwen.

  • Bijeenkomst ‘Get Circulair Connected’ bij PLEK te Apeldoorn;
  • Workshop ‘Beter dan Beton’ bij bureau Viertel te Nijmegen (mede-organisator);
  • Duurzaamheidsbijeenkomst scholengemeenschap ‘Reggesteyn’ te Nijverdal;
  • Hofkrachtcafé van de gemeente Hof van Twente te Markelo.
Project Implementatie Resultaat Gericht Samenwerken

Implementatie Resultaat Gericht Samenwerken RGS/MJOP

Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen bouwt in diverse projecten energiezuinige en -neutrale woningen (EPV). Hiervoor worden meerjarige (energie-)prestatieovereenkomsten gevraagd door de opdrachtgevende woningcorporaties. Nijhuis heeft Remond gevraagd in dit proces de kartrekkende en begeleidende rol te spelen. In samenwerking met de woningcorporaties en de co-makers worden de prestatieovereenkomsten opgesteld. Naast de energieprestatie zijn ook de onderhoudswerkzaamheden voor 25 jaar hierin meegenomen. Remond begeleidt verder de implementatie van de RGS-aanpak in de onderhoudsorganisatie van Nijhuis. Om dit te borgen in de organisatie wordt onder andere een medewerker ingewerkt en begeleid.

Project Duurzame scholen Overijssel

Project Duurzame scholen Overijssel

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel van Duurzame Scholen Overijssel. Vanuit het programma “Nieuwe Energie” van de provincie Overijssel worden scholen en schoolbesturen begeleid bij het verduurzamen van de schoolgebouwen. Remond is verantwoordelijk voor het actief benaderen en begeleiden van schoolbesturen en -directies in de regio Twente. Bij scholen die deelnemen aan het project wordt een energiescan gemaakt van het gebouw en maatregelen ter verbetering voorgesteld. Voor ieder schoolgebouw een specifieke aanpak. Remond begeleidt en adviseert met betrekking tot het invoeren van de maatregelen en het eventueel aanpassen van het gebouw.

Ecologisch nieuwbouwproject IEWAN te Lent (Nijmegen)

Ecologisch nieuwbouwproject IEWAN te Lent (Nijmegen)

Wooninitiatief IEWAN had plannen om zelfvoorzienend te gaan wonen in Lent. De locatie was er, alsmede de eerste plannen. Remond heeft het proces verder aangestuurd en begeleid en het ontwerpteam voorgezeten. De bewoners wilden zelfvoorzienend en ecologisch verantwoord leven. Daarom werd het een uniek project in Nederland. Nooit eerder werd een strobalenproject in vier verdiepingen gerealiseerd. Nieuwe technieken werden toegepast, specialistische kennis ingevlogen zoals voor strobalen- en leembouw, waterzuivering middels een helofytenfilter en verwarming met een centrale houtpelletkachel. Maar het meest bijzondere was de samenwerking met de bewoners aan het roer. Zij werkten ook mee in de uitvoering, dat werd goed voorbereid en begeleid en vereiste een bijzondere contractvorming.

Nieuwbouw praktijkschool Boxmeer

Nieuwbouw praktijkschool Boxmeer

Het schoolbestuur had TNO ingeschakeld als adviseur voor deze Design, Build & Maintain opdracht. Deze stelde voor de nieuwbouw te realiseren door te werken vanuit de RGS-aanpak. Er was slechts een pakket functionele eisen beschikbaar. In het bouwteam met ketenpartners architect, installateur en onderhoudsbedrijf werd het ontwerp gemaakt, vervolgens de bouw gerealiseerd en het onderhoudsplan gemaakt. Remond heeft eerst als voorzitter van het tenderteam en later vanuit de stuurgroep het project van initiatief tot en met nazorg aangestuurd en begeleid. De complexe contractvorming in deze vernieuwende manier van Resultaatgerichte Nieuwbouw was een belangrijk aspect in dit project.

Groot Onderhoud 112 woningen De Nieuwe Vaart te Arnhem

Groot Onderhoud 112 woningen De Nieuwe Vaart te Arnhem

Voor dit project werd door de woningstichting aan een viertal bedrijven middels de aanpak Best Value Procurement (BVP) gevraagd een plan te presenteren. Remond was voorzitter van het tenderteam en heeft de bewonersbegeleiding aangestuurd. Door de expertise van de verschillende geselecteerde ketenpartners te verbinden werd een winnend projectvoorstel opgesteld. Onderscheidende onderdelen daarin waren de pragmatische aanpak door de buitenschil compleet te vervangen. Dit leverde niet alleen de beste bouwfysische en technische oplossing, maar ook de minste overlast voor de bewoners op. Verder was ook de persoonlijke aanpak voor de bewonersbegeleiding doorslaggevend.

Groot Onderhoud 154 woningen Plein West-Indië te Enschede

Groot Onderhoud 154 woningen Plein West-Indië te Enschede

Dit complex met een status als beschermd stadsgezicht is op basis van RGS aangepakt. De sociale huurwoningen zijn duurzaam energetisch verbeterd (van label F naar A) met een bijzondere bewonersvriendelijke uitvoeringswijze. In het onderhoudsplan voor 25 jaar zijn afspraken gemaakt voor het kwaliteitsniveau en het zekerstellen daarvan in de tijd. Daarmee zijn de onderhoudskosten vooraf bekend en beheersbaar. Remond heeft de rol van procesmanager voor de opzet en contractvorming van het RGS-deel in dit project gehad.

Nieuwbouw 33 woningen Leesonhof te Ederveen

Nieuwbouw 33 woningen Leesonhof te Ederveen

Toekomstige bewoners hebben samen met bouwbedrijf, architect en woningcorporatie hier hun woning samengesteld. Door een vooruitstrevend woningconcept toe te passen waren de mogelijkheden voor bewoners bijna onbeperkt. Zelfs de keuze tussen koop en huur stond open. Dit vroeg wel om een intensieve begeleiding gedurende het gehele proces. Financiële, technische, commerciële en sociale aspecten kwamen constant bij elkaar. Remond heeft gedurende het gehele proces een aansturende en begeleidende rol gehad op overall-niveau.

Transformatie 4 portiekflats Presikhaaf te Arnhem

Transformatie 4 portiekflats Presikhaaf te Arnhem

De woningcorporatie wilde het groot onderhoud koppelen aan het energiezuinig maken van deze sociale huurwoningen. Daartoe werd een Design & Build selectie uitgeschreven. In het winnende tenderteam had Remond de voorzittersrol. Met geselecteerde ketenpartners werd in korte tijd een uniek projectvoorstel ontwikkeld. Onderscheidende punten waren het energieconcept met voorbereiding op NOM, de overlastbeperking voor bewoners en de technische aanpak met steigerloos bouwen en prefabricage.

Ecologisch transitieproject Broedplaats Beekhuizen te Velp

Ecologisch transitieproject Broedplaats Beekhuizen te Velp

Een groep mensen die de gebouwen van het voormalig openluchtzwembad Beekhuizen gekraakt had, wilde er legaal gaan wonen. Zij vonden de gemeente en een woningstichting aan hun zijde. Het initiatief omvatte tevens de volledige integratie van het omliggende terrein dat in de loop der jaren tot een prachtig natuurgebied met een unieke biotoop verworden was. Daar leeft onder meer de grootste kolonie ringslangen in Nederland. Remond was voorzitter van het bouwteam dat de ideeën omzette in concrete bouwplannen. Samen met de bewonersgroep, die veel mocht bepalen, woningcorporaties en gemeente werden in een mooie vorm van ketensamenwerking zes energieneutrale woningen gerealiseerd in dit complex. Grotendeels met natuurlijke bouwmaterialen als stro en leem en met veel aandacht voor het leven in deze unieke natuuromgeving.

Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren (PB3R)

Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren (PB3R)

Samen met enkele medewerkers van woningcorporaties en een adviesburo constateerde Remond dat er veel ontwikkelingen gaande waren bij complexe renovatieprojecten. Een aantal voorbeelden bewezen dat er met een open en vraaggestuurde aanpak betere projectresultaten bereikt werden ten aanzien van hogere kwaliteit, lagere investeringskosten, sneller proces, hogere klanttevredenheid en niet te vergeten een prettige samenwerking. Maar er ging ook nog steeds veel niet goed. Daarom richtte de groep het Praktijknetwerk PB3R op. Centrale vraag binnen PB3R is hoe corporaties samen met de markt de best betaalbare oplossingen realiseren. Het gaat om het gezamenlijk komen tot verdere professionalisering door middel van standaardisatie van de methodes. Versnellen van leren en delen van praktijkvoorbeelden zijn nodig voor toekomstige succesvolle projecten. Sinds 2014 heeft het netwerk haar nut bewezen door het ontwikkelen van een aantal praktische tools met betrekking tot vraagspecificatie, dialoog en prestatiemeting. Remond is medeoprichter en lid van de adviescommissie van PB3R.

Expertmeeting Bewonersverbazing

Expertmeeting Bewonersverbazing

In de veranderende manier van samenwerking tussen woningcorporaties en marktpartijen wordt steeds meer van de marktpartijen gevraagd, met name op het gebied van bewonerscommunicatie en -begeleiding. Daarom heeft Remond samen met de directie van een architectenbureau uit Arnhem een tweetal expertmeetings georganiseerd rondom dit thema. Doel hiervan was om samen met medewerkers van woningcorporaties, zorginstellingen en adviesbureau’s te komen tot aanbevelingen over hoe om te gaan met bewoners tijdens ingrijpende renovatieprojecten. Remond was gespreksleider en mede-organisator van deze bijeenkomsten.

Werkconferentie wooninitiatieven

Werkconferentie wooninitiatieven

Buro Viertel wilde een bijeenkomst organiseren met als insteek “Stop met praten en beleid maken, en begin met het mogelijk maken van collectieve wooninitiatieven”. Zij schakelde Remond in om samen deze bijeenkomst te organiseren. Er werd gekozen voor de vorm van een werkconferentie, om daarmee de deelnemers zelf actief te laten zijn. Het werd een mooi succes, met grote deelname en een ondertekende intentieverklaring als resultaat. Vervolgens zijn er ook enkele vervolgafspraken gemaakt die wellicht leiden tot projectinitiatieven! Remond was dagvoorzitter en mede-organisator van deze werkconferentie.